Home » การศึกษา

กฤษฎีกาฟันธงร.ร.นายร้อยสามเหล่าทัพเปิดรับตรง นร.จบ ม.6 ได้ไม่ต้องผ่าน“เตรียมทหาร”

Author by 1/02/1255 Comments
 

กลาโหมเตรียมเปิดรับนักเรียนจบ ม.6 โดยตรง 30% เข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยสามเหล่าทัพไม่ต้องผ่าน “เตรียมทหาร” เผยมีอาคาร สถานที่ งบประมาณพร้อมผลิตบัณฑิตสาขาอื่น

คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่8)ตอบข้อหารือของกระทรวงกลาโหม(เรื่องเสร็จที่ 74/2555)ต้องการจะให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ รับบุคคลพลเรือนที่มีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยตรงประมาณร้อยละ 30  ไม่ผ่านโรงเรียนเตรียมทหารว่า มีอำนาจทำได้โดยสภาการศึกษาวิชาการทหารมีอำนาจหน้าที่กำหนดพื้นความรู้ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การเข้าเป็นนักเรียนทหาร  ดังนั้น สภาการศึกษาวิชาการทหารจึงสามารถกำหนดให้บุคคลพลเรือนผู้มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเป็นนักเรียนทหารได้

อย่างไรก็ตาม การรับบุคคลเข้าเรียนในสาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์นั้น ถ้ามิได้เรียนวิชาทหารตามที่กำหนดนั้นไว้ก็ไม่สามารถอนุมัติให้ปริญญาแก่บุคคลพลเรือนที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาวิชาการทหารดังกล่าวได้

ทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะว่า แม้ว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ จะมีหลักสูตรการศึกษาที่เทียบได้กับการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การจัดการศึกษาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานโดยทั่วไปของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จวิชาการทหาร

แต่เมื่อพิจารณาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนทั้งสามแล้ว จะเห็นได้ว่า  สถาบันการศึกษาเหล่านี้มีวัตถุประสงค์และการบริหารจัดการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป กล่าวคือ โครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนเหล่านี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทางวิชาการ การกำหนดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการทางวิชาการภายในสถาบันการศึกษาไม่มีความชัดเจนตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการใช้เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและการประเมินคุณภาพทางการศึกษาในลักษณะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางซึ่งต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด

ดังนั้น หากกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะจัดการศึกษาแก่บุคคลพลเรือนเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. 2497  เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและอนุมัติปริญญาสำหรับหลักสูตรการศึกษาทั่วไปและกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการทางวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดเสียก่อน

แหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมกล่าว่า กระทรวงกลาโหมต้องการให้โรงเรียนนายร้อยเหล่านี้เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 เร็วที่สุด แต่ดูจากระยะเวลาแล้ว อย่างเร็วที่สุดคงเป็นปีการศึกษา 2556 หรือช้ากว่านั้น

สำหรับรายละเอียดข้อหารือของกระทรวงกลาโหมนั้น มีรายละเอียดดังนี้ หากสภาการศึกษาวิชาการทหารอนุมัติให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ รับบุคคลพลเรือนซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามศักยภาพ ความพร้อม และประศาสน์ปริญญาตามศักดิ์และสิทธิแห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการอย่างไร และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพียงใด

สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนทั้งสามแห่งในปัจจุบัน มีการรับเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารเท่านั้น แต่ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมทหารมีการรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารน้อยลง ทำให้มีนักเรียนเตรียมทหารเข้าศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพน้อยลงไม่สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียนเหล่านี้ ที่มีทั้งด้านอาคาร สถานที่ และบุคลากร

ดังนั้น เพื่อให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงมีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าศึกษาในโรงเรียนเหล่านี้ โดยกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนที่เป็นพลเรือนประมาณร้อยละ30  และเปิดสอนสาขาวิชาที่มีความพร้อม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์

 

 

Tags: , , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

55 Comments »

 • sritawan2529 said:

  ถ้าจะเพิ่มทำใมไม่เพิ่ม ที่ รร.ตท. แล้วเรื่องนี้มีการพิจารณาโดยรอบคอบหรือไม่

 • traithep 40 said:

  ถามกลาโหมครับ
  พวกคุณ ย้าย รร.ตท. มาไว้ที่แห่งใหม่
  ใช้งบประมาณมหาศาลในการขนย้าย, ขยายอาณาจักร, เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก, ปรับปรุงเทคโนโลยี
  แล้วคุณรับคนน้อยลง เพื่ออะไรครับ?
  หรือว่า รร.ตท. ไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของพวกคุณ?

 • traithep 40 said:

  เรียนถามด้วยความเคารพ และสงสัยในเหตุผลเท่านั้นครับผม
  น้องศิษย์เก่าครับ

 • skywalker said:

  เชื่อว่าศิษย์เก่า ตท. ไม่พอใจ 90+%

 • afaps46 said:

  บอกได้คำเดียวว่า. ท่านๆ เค้าใช้อะไรคิดครับ. เน้นปริมาณ. แต่คุณภาพล่ะครับ

 • jam4758 said:

  เตือนพวกที่จบจาก ม.6 นะครับน้อง เข้าไปจริงๆมันหนักนะครับถ้าไม่ผ่านโรงเรียนเตรียมทหารมาก่อน โรงเรียนนายร้อยทั้งสามเหล่าเรียนหนักเหมือนที่มหาวิทยาลัยแต่มีฝึกทหารที่หนักกว่าหน่วยทหารธรรมดานะครับ จะไหวหรอน้องเดี๋ยวก็ได้ลาออกกันเป็นแถวหรอก เปลืองงบประมาณอีก

 • ice said:

  คงไม่ดีแน่ครับ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว พวกที่จบ ม.6 ไปแล้วเข้าโรงเรียนนายร้อยได้เลยซึ่งไม่ผ่านเตรียมทหารนั้น มันก็จะเสียตรงที่ความสามัคคีหรือความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่างเหล่าทัพจะขาดหายไป

 • afaps said:

  คุณควรแบ่งแยกให้ถูกจุดประสงค์ของโรงเรียนนายร้อย ที่รัชกาลที่ ๕ เป็นผู้ก่อตั้ง
  สร้างมาเพื่อ ผลิตนายทหารที่มีคุณภาพ นะครับ

 • nonamethere said:

  งี้คนก็แห่ไปสอบตอนม.6 กันหมดดิ แล้ว รร ตท อะ… คิดได้ไงเนี่ย

 • นักเรียนเตรียมทหาร said:

  ผมตัวแทน นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 53 รร.ตท.ปีการศึกษา 2554

  ขอแสดงความคิดเห็น จากปัญหาผมคิดว่า เราควรจะเพิ่ม จำนวนรับจาก นตท.แทนที่จะรับ ม.6 โดยตรง นะครับ เพราะว่าการเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหาร ปลูกฝังความเป็นเอกภาพ ของทหารตำรวจ สำหรับการทำงานในอนาคต ให้มีความสมัคคีกัน และเสริมสร้างลักษณะทหาร ความเป็นผู้นำในเบื้องต้นได้อิกด้วย การรับตรง ม.6 เลย ผมคิดว่า บุคคลากรที่ได้จะยังไม่มีคุณภาพเพียงพอนะครับ และขาดในส่วนของความคุ้นเคย คุ้นชิน กับเพื่อน ทหาร-ตำรวจ ต่างเหล่า

  โดยปกติแล้ว นร.ทั่วประเทศจำนวนมาก ที่มาสอบเข้าเป็น นตท.ในแต่ละปี ก็มีทั้ง ม.3 ม.4 ม.5 มาสอบ เงื่อนไขจำกัดที่อายุ
  หากว่าจะกำหนดเงื่อนไขให้รับอายุมากขึ้น แล้วทำให้ นักเรียนที่จบชั้น ม.6 สอบ ได้ จะดีกว่า เพราะประเด็นสำคัญอยู่ที่การได้ผ่านการเรียนที่ รร.เตรียมทหาร

  เราก็ได้เห็นแล้วว่า ปัจจุบัน โลกพัฒนาไปซักเท่าไร ความมั่นคงของชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง หน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของทหารตำรวจนั้น ต้องร่วมมือกัน ในแต่ละเหล่าทัพการทำงานถึงจะมีประสิทธิภาพ

  หน้าที่สำคัญของ ผม นักเรียนเตรียมทหาร ผมถูกปลูกฝังมาเสมอว่า เรา เตรียมทหาร สี่เหล่า ในอนาคตหน้าที่เราคือ การได้รักษา สถาบันที่เป็นแก้วสามประการของประเทศ นั้น คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผมคิดว่า กระทรวงกลาโหมควรเห็นถึงคาวมสำคัญของโรงเรียนเตรียมทหารให้มากที่สุด

  จาก ตัวแทน นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 53 ที่กำลังจะ ศึกษาต่อยัง รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2555

 • peerapat said:

  ทำไมไม่รับจากโรงเรียนทหาร 3 เหล่าทัพด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนนายสิบทหารบกและทหารเรือละค่ะ เมื่อก่อนช่างฝีมือทหารก็มีโค้วต้าให้เหมือนนักเรียนนายสิบ และจู่ๆๆ ก็ไม่มีโค้วต้าให้เพราะอะไร เรียนทุท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ ถึงยังงัย โรงเรียนที่กล่าวมาก็ยังมีวิชาทหารเต็มตัว ได้เรียนมาแล้วถึง 3 ปี นะค่ะ

 • ผปค. said:

  ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ทำไมเหล่าทัพไม่รับจำนวนเพิ่มมากขึ้นเห็นมีแต่จะปรับลดลง ทอ.แต่ก่อนรับเป็นร้อยปัจจุบันเหลือไม่ถึงร้อย อย่างไร นตท.ก็ยังเป็นความภาคภูมิใจมากกว่า ศักดิ์ศรีต่างกันอาจจะมีการแบ่งพวก คงจะมีแผนเอาบรรดาลูกหลานนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงในระบบทหารแน่นอนพวกเซ่นเตรียมตัวได้เลย อีกหน่อยก็คงเข้าระบบ admission สงสารประเทศไทยรัฐบาลนี้ใช้อะไรคิดบ้าไปแล้ว

 • ผ่านเข้ามาเจอ said:

  มีท่านผู้รู้กรุณานำข้อมูลมาชี้แจงทาง facebook ตามนี้แล้วนี่ครับ นตท.ตื่นตูมกันไปเองรึเปล่า? วัตถุประสงค์ถ้าตามที่ชี้แจงนี้เขาไม่ได้รับให้ไปเป็นทหารสัญญาบัตรสักหน่อย เขารับพลเรือน(สมทบ)ไปเรียนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างครบครันเพื่อประโยชน์สูงสุดจากโรงเรียนเหล่าทหารที่สอนวิชาการ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ เขาหวังให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างพลเรือน-ทหาร ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ (Economic of Scale) ไม่ได้ตั้งใจให้ไปเป็นทหารแย่งอาชีพหรือสายสัมพันธ์พี่น้องอะไรของโรงเรียนเหล่าสักหน่อย วิเคราะห์วัตถุประสงค์โดยใช้วิจารณญาณก่อนนะครับ…
  โรงเรียนนายเรืออากาศ ส.ผู้ปกครอง : หลักการง่ายๆ รับมาเรียนร่วมกับนักเรียนนายร้อยด้วยทุนส่วนตัวของนักศึกษาสมทบเอง ไม่ต้องเรียนวิชาทหารเรียนแต่วิชาการ มาเรียนร่วมห้องแบบไปเช้าเย็นกลับ แต่งเครื่องแบบที่แตกต่างไปบ้างเพื่อให้ทราบว่าเป็นภาคสมทบ จบแล้วได้ปริญญาตรีตามสาขาที่เรีย…นไม่ได้บรรจุใดๆ ต้องออกไปหางานทำกันเอง ส่วนนักเรียนเหล่าจบแล้วรับราชการเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

  ด้วยมูลเหตุที่ว่า เพื่อให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงมีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าศึกษาในโรงเรียนเหล่านี้ โดยกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนที่เป็นพลเรือนประมาณร้อยละ 30 และเปิดสอนสาขาวิชาที่มีความพร้อม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์

  สาขาหลักๆที่รับคือวิศวะ ใครสอบเข้าได้ก็เจ๋งสุดๆ เพราะรับน้อยมากต้องแข่งขันสูง ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นคู่แข่งของวิศวะจุฬาทีเดียว อาจมีคนมาจองตัวรับทำงานกันตั้งแต่ยังไม่จบ เพราะบางคณะมีคนจบน้อยมากในประเทศไทย

 • ศิษย์ ปัจจุบัน said:

  แล้วจะมี รร.ตท. ไว้ทำไมคับ ??
  คัยบ้างอยากจะเรียน 7 ปี ทั้งๆที่ เรียนแค่ 4 ปี จบมาก้เหมือนกัน

 • ทร97 said:

  อยากทราบว่าคนดิดเนียจบเตรียมทหารหรือป่าว. ทำไมไม่เพิ่มที่รร.ตท.ครับ. หรือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนลืมสิ่งที่รรเตรียมและรรเหล่าทัพสั่งสอนการทำเช่นนี้จะทำให้กองทัพอ่่อนแอถูกแทรกแทรงได้ง่ายจากภาคการเมือง. เพราะผู้มีอำนาจจะให้ลูกหลานเข้ามาในทางนี้มากและเมื่อจบมาแล้ว30%จะวิ่งกันหาตำแหน่งกันตั้งแต่รตเลยมันจะวุ่นวายมากและเมื่อ30%นี้ได้โตขึ้นมันจะมีบทบาทในการควบคุมกองทัพสุดท้ายสถาบันทหารจะถูกควบคุมโดยเบ็ดเสร็จเหมือนตร และก็จะล่มสลายในที่สุด สถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ทุกวันศาสนาเราได้จบสิ้นไปแล้ว ชาติเราก็แบ่งเ็นหลายฝักหลายฝ่ายง่อนแง่น ทหารของพระราชาคือสิ่งที่ช่วงคำ้จุนหากสถาบันทหารล่มสลายขาดซึ่งดุลยาภาพคงไม่ต้องพูดต่อนะครับ. ขอฝากสมาคมสิทธิเก่าเตรียมทหารด้วยนะครับท่านต้องออกหน้าในเรื่องคัดค้านครั้งนี้ผมคิดว่าเราเหล่าศิษย์เก่าและปัจจุบันพร้อมร่วมสนับสนุนการต่อต้าน. หากรักตัวกลัวตายท่านอาจได้เกษียรในยศพลเอกเป็นใหญ่เป็นโตแต่จะมีประโยชน์ไรเมื่อสถาบันอันเป็นที่รักถูกทำลายลงโดยท่านมีส่วนร่วม

 • ผปค. said:

  สุกำพล

 • pokchat said:

  ถ้าจะรับเข้ามาเป็นภาคสมทบ ผมว่าไปเรียนมหาลัยข้างนอกดีกว่านะครับ

  เข้ามาเรียนเเว้วไปเช้าเย็นกลับพวกคุนไม่รู้หลอกว่าเพื่อนที่เค้าต้องโดนจวกโดนเเดกที่ รร

  เเข้าจารู้สึกยังไง ยังไงก่าคงไม่ได้ความสามัคคี ไม่ได้เพื่อน ไม่ได้เเม้เเต่อุดมการณ์ ความเป็นผู้นำ

  สรุปมาเรียนทำไมไม่ได้อะไรเลย !!!!!!

 • afaps48 said:

  ผมมีเรื่องราวจะเล่าครับ ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมเป็นศิษย์เก่า รร.ตท.ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ เมื่อ
  ประมาณต้นปี 2555 พยานในคดีของผมไปเป็นทหารในหน่วยทหารครับ ผมเลยลองติดต่อไปที่หน่วยเพื่อเข้าสอบสวน
  พยาน ปรากฏว่า ผู้บังคับหมวดฝึกของทหารนายนั้น (พยานในคดีของผม) เป็นเพื่อนเรียน รร.ตท.รุ่นเดียวกันครับ
  ความสะดวกเกิดขึ้นทันทีครับ ผมสามารถเข้าไปสอบสวนได้ด้วยความสะดวก ทำให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่าง
  คล่องตัว และเรียบร้อยไปด้วยดี นอกจากนี้ยังมีข้าวเลี้ยงอีกตะหากครับ ที่ผมเล่ามาผมอยากจะแสดงให้เห็นว่า รร.ตท.
  ให้ประโยชน์อะไรบ้าง นี่เป็นเพียงประโยชน์หนึ่งของ รร.ตท. คือทำให้งานดำเนินไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว ครับ
  และผมลองมาคิดในแง่กลับกันหากผมไม่จบ รร.ตท.ละ จะเป็นยังไงครับ ก็คงจะยุ่งยากน่าดูครับ

 • drumsdevil said:

  ขอโทษนะครับ คนคิดได้เปอร์เซ็นต์เท่าไรอะ

 • afaps 52 said:

  ต้องมองย้อนกลับไปแล้วครับ ว่าวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนเหล่าทัพ เพื่ออะไร ถ้าหากมีการเปิดรับนักเรียนที่จบจากม.6 จริง ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ จะสามารถมีเท่านักเรียนที่จบจากเตรียมทหาร 3 ปี หรือไม่ เพราะนอกจากการเรียนในห้องแล้ว ยังมีการฝึกต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝึกภาคทหาร ภาคทะเล เรียนยิงปืน ..และในแต่ละวันก็จะมีการฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ( โดนแดก จวก) จนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจพอที่จะขึ้นเหล่าได้ ซึ่งในความเห็นส่วนตัวแล้ว วิชาการก็สำคัญ แต่ทักษะที่ได้ระหว่างการฝึกทางทหารสำคัญมากกว่า ไม่ควรจะเอาไปโยงกับระบบอุดมศึกษา เพราะมีความแตกต่างกันอย่างมาก

  และตามข่าว ถ้าอยากให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาจริง ควรเพิ่มจำนวนในการรับนักเรียนเตรียมทหารมากขึ้น เพราะ หากเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงที่อยากจะเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่าทัพ ก็ย่อมมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่่ต้น คือเตรียมพร้อมในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งในความเห็นของผมคิดว่า ระบบการเปิดรับแบบเดิมดีอยู่แล้ว

  ส่วนในเรื่อง “สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน” สามารถสร้างได้หลายทางนอกเหนือจากการเปิดรับนักเรียนจากม.6 ครับ

 • ศิษย์ รร.ตท. said:

  แค่เรียนร่วม ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ได้เท่ากับคนที่ฝึกกินนอนร่วมกัน เข้ามาจะสร้างความสัมพันธ์ หรือจะแทรกแทรงกันแน่ เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างแน่นอน คนที่เรียนสบาย ๆ กับคนที่เรียนแบบลำบาก คิดหรือว่าจะมีมุมมองเหมือนกัน ” เมื่อยังมีความต่าง ย่อมมีความแตกแยก “

 • ประชาชน said:

  จากที่ได้อ่านถึงวัตถุประสงค์คือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน เห็นว่าไม่น่ามีความสัมพันธ์อันดีได้ เนื่องจากคนนึงถูกแดก อีกคนไปเช้าเย็นกลับ แล้วจะรักกันมั้ย ส่วนเรื่องเพิ่มศักยภาพของร.รทั้งสามเหล่าทัพเห็นว่า น่าจะเพิ่มการรับนนตท ดีกว่า สถาบันอุดมศึกษามากมาย เอกชนก็มีไม่น่าจะไม่พอ แเว้นไว้ซักสถาบันนึงเถอะ ถ้ามีการแทรกแซงตอนนี้ ต่อไปประเทศไทยคงไม่เหลืออะไร

 • Fame said:

  เท่าที่ผมรู้มาการที่เค้าจะรับอย่างงี้เพราะว่า การจะรับนักเรียนเตรียมทหารเพิ่ม มันจะปลืองงบประมาณเพราะต้องดูแลนักเรียนถึง 3 ปี กว่าจะได้ขึ้นเหล่า สู้รับขึ้นเหล่าเลยจะประหยัดงบประมาณไปได้ส่วนนึง(แม่บ้านตำรวจบอกมานะครับ ไม่ใช่ผมคิดเอง)

 • jack said:

  แล้วคนที่อายุเกินละครับ

 • pilapron said:

  นี่เป็นแม่ของคนที่ผิดหวังจากการสอบเตรียมทหารมาสองปีซ้อน แต่ลูกชายยังมุ่งมั่นอยากเป็นทหาร ทำไมพวกคุณไม่คิดว่าคนที่เขามาสอบรร.นายร้อยเขามาด้วยความมุ่งมั่น เขาอาจจะเตรียมตัวไม่พร้อมในชั้นร.รเตรียม เขาเข้าไม่ได้ แต่เขาก็พยายามที่จะเป็นทหารให้ได้โดยการอยากเข้ามาสอบตอนจบม.6 ไม่มีคำว่าไม่ไหวสำหรับคนที่มุ่งมั่น พวกคุณที่เข้าไปได้แล้ว ก็คงจะเข้าใจนะว่า คนที่เขาอยากเป็นและผิดหวังเขามีความรู้สึกอย่างไร คุณเอาอะไรมาวัดว่าเขาจะไม่สามัคคีกับพวกคุณ คุณเอาอะไรมาวัดว่าเขาจะเรียนไม่ไหว ฝึกไม่ไหว สิ่งที่เขามีน้อยกว่าพวกคุณก็คือโอกาศ เมื่อเขามีโอกาศเขาก็อยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ก็พวกคุณประเมิณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่ำกว่าพวกคุณไง สังคมมันถึงได้มีแต่การแก่งแย่งชิงดีกัน อย่าคิดว่า พวกที่สอบเข้าไปได้ไม่ใช่เทวดา ส่วนมากก็ลูกตำรวจทหารทั้งนั้น ลองไม่มีคะแนนช่วยสิ พวกคุณจะสอบได้กันซักกี่คน ที่พูดเนี่ยะ..ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเลยนะทหารแต่ลูกมันอยาก สงสารมัน กลัวว่ามันจะมีความคิดดูถูกเพื่อนมนุษย์เหมือนพวกคุณไง

 • Supacharo said:

  ขอแสดงความเห็นด้วยคน..การเรียน การศึกษาย่อมให้คุณค่าอเนกอนันต์ทั้งนั่น..เพียงแต่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกันไป..ระดับอุดมศึกษามีกันเกลื่อนจนล้นประเทศ..ในขณะที่ป่าวร้องกันว่าเป็นไปอย่างไร้ซึ่งคุณภาพ ฉกฉวยเอาแค่ปริญญาด้วยการ “จ่าย” ค่าเล่าเรียนที่แสนแพง..อย่าดึงให้วัตถุประสงค์ของการธำรงวินัยต้องเสียหายไปกว่านี้เลย..เพิ่มโควต้ารร.ตทม.จะดีกว่า..อีกประเด้นที่จะต้องตอบแม่บ้านปากว่าตาขยิบสักหน่อย..การที่ไปต่อว่า เน็บแหนม ทางตท. เขานั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ลูกของคุณสอบไม่ได้เพราะความรู้สู้คนอื่นเขาไม่ได้หรือเปล่า อย่าไปเหมารวมต่อว่าเขานัก..คำที่ว่า”อย่าคิดว่า พวกที่สอบเข้าไปได้ไม่ใช่เทวดา ส่วนมากก็ลูกตำรวจทหารทั้งนั้น ลองไม่มีคะแนนช่วยสิ พวกคุณจะสอบได้กันซักกี่คน ที่พูดเนี่ยะ..ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเลยนะทหารแต่ลูกมันอยาก สงสารมัน กลัวว่ามันจะมีความคิดดูถูกเพื่อนมนุษย์เหมือนพวกคุณไง”..แต่ยังอยากหรือแสดงแนวคิดให้ลูกสอบใหม่อีก..นี่มันพวกสร้างความร้าวฉานในสังคมตัวจริงก็เพราะ “ความคิดเห็นแก่ได้ เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่”..ต้องเรียกมันว่าปากหมาตาขยิบเสียจริงๆพับผ่า..

 • kewee said:

  มันก้อดีนะครับ เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆที่เขาพลาดจากเตรียมทหารมา
  ให้เข้ามาสอบที่ รร เหล่า
  ถ้าพวกคุณที่คิดว่าเขาอาจจะฝึกไม่ได้เหมือนนักเรียนเตรียม ก่อนเข้า รร เหล่า ก้อให้พวกเขาไปฝึกก่อนก้อได้นิครับ
  คนทุกคน ต้องการโอกาส นะครับ
  ให้โอกาสพวกเขาด้วย

 • Tomatomos said:

  ผมว่าแค่เพิ่มเวลาในการฝึกของพลเรือนที่จบม.6 ให้มากกว่าหรือเทียบเท่า คนที่เรียน รร.ต.ท. นะครับ ถึง นศท.3ปี จะเป็นเวลาอันน้อยที่ได้ฝึกวิชาทหาร แต่เราก็ได้ฝึกอย่างทหารจริง ๆ ส่วนตัวผม ผมว่าเรื่องของทหารให้กับคนที่เค้ารักชาติ เสียสระ ทุ้มเทให้กับสังส่วนรวมเค้าเรียนดีกว่า 5555+ พวกที่หวังจะเอายศ อำนาจ เงินเดือน อย่าไปเรียนเลย^^

 • chayapon said:

  แต่มีบางคนเขาก็ผ่าน รด.มาเมือนกันนะครับ

 • su odp said:

  เปิดรับช่วงไหนคับ

 • padsachon said:

  ….

 • padsachon said:

  เห็นด้วยครับ ได้เปิดโอกาสให้คนอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจากร.ร ตท หรือร.ร มัธยมก็รักชาติไม่แพ้กันหรอก ขีดความสามารถก็มีเหมือนกัน อยู่ที่ใจรักมากกว่านะ

 • TAM said:

  ผมจะไปแน่

 • รด.เด็กไทย said:

  คนที่เขาพึ่งจะรู้ใจตัวเอง หลังจากเรียน รด.ก็มีนะ ฝึกก็อาจจะหนักน้อยกว่า โรงเรียนเตรียมทหาร แต่ก็ได้รับการฝึกมาเหมือนกันการที่พวกนักเรียนนายร้อยที่มาจากโรงเรียนเตรียมทหารมาพูด “อ้างการฝึก”พวกคุณนั่นแหละที่เป็นตัวสร้างความแตกแยกให้กับกองทัพไทย แค่พวกคุณยอมเปิดใจให้เพื่อนใหม่ไม่ถือตัว เพียงเท่านี้เรื่องก็จบแล้ว คนที่เกียจทหารก็มีไม่น้อยถ้าทหารด้วยกันยังไม่รักกันแล้วคำว่า”สามัคคี”ที่พวกคุณท่องกันมา3ปีมันจะมีประโยชน์อะไร ทั้งที่ปัจจุบันคุณเองที่เป็นคนสร้างความแตกแยกในกองทัพไทย

 • BestMan said:

  สถาบันต่างๆ ต่างก็มีข้อกำหนดกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกและรักษามาตรฐานของตนเอง
  การแสดงความรักชาติบ้านเมือง การช่วยเหลือและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญ
  สามารถแสดงออกและร่วมทำได้ในหลายทาง แค่ทำตนไม่ให้เป็นปัญหาต่อส่วนรวม ก็ถือได้ว่าช่วยชาติทางหนึ่งแล้ว
  ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนายร้อยฯ มียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีดาวหรอกครับ
  ก็สามารถแสดงความรักชาติและร่วมพัฒนาชาติได้เหมือนกัน
  อยากช่วยเหลือหรือรับใช้สังคมชาติส่วนรวมจริงๆ อาสาสมัครในส่วนต่างๆ ก็ให้อาสากันไปทำก็ได้นี่ครับ
  อาทิเช่น อาสาสมัครตำรวจชุมชน(บ้าน)
  ..
  ถ้าอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากมีดาวอยากมีเกียติยศ ก็ต้องพยายามแน่วแน่มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจ ทำจริง มีระเบียบวินัย
  อ่านหนังสือทบทวนหาความรู้และสอบให้ติด ที่ผ่านมาผมว่า ทางกองทัพเขาทำได้ดีอยู่แล้ว อย่าไปลดมาตรฐาน
  ของเขาเลย
  มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเมืองไทยมีเยอะแยะ เรียนเข้าไปสิครับ ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อสังคมประเทศชาติก็น่าจะเพียงพอแล้ว หนทางชีวิตมีเยอะแยะครับ..
  อย่าไปอิจฉาหรือริษยาเด็กๆ ที่เขามีความพยายามจนสอบได้เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเลย
  ทุกอย่างมีที่มาที่ไปเสมอ จุดประสงค์ของ รร.เตรียมทหาร ก็อย่างที่หลายๆ ท่านทราบว่า เขาต้องการหล่อหลอมเด็กให้มีความรักชาติมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พัฒนาให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ด้านสติปัญญา ด้านพลานามัย ด้านความเป็นทหาร ด้านความเป็นผู้นำ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  ..
  ลูกชายผม(ปัจจุบันอยู่ ม.3)ก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังขมักเขม้น
  ในการเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 56 นี้
  เขาเตรียมตัวมาตั้งแต่ ม.1 อ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราทุกค่ำคืน เพื่อตามความฝันของตนเอง
  ความสำเร็จก็คืบคลานเข้าสู่ชีวิต..
  ก้าวแรกก็สอบติดโครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ แค่นี้คนเป็นพ่อแม่ก็ชื่นใจแล้วครับ
  ก้าวต่อไปหากลูกสำเร็จ ก็จะมีอนาคตที่ดีได้รับใช้ประเทศชาติ
  หากไม่สำเร็จก็ปลอบลูกว่า..ชีวิตคนมีหนทางให้เดินมากมาย แค่ทำตัวไม่ให้มีปัญหาทั้งตัวเองและส่วนรวมก็พอ ประเทศชาติจะดีตามไปด้วย
  ..
  อย่าไปอิจฉาบุตรทหารตำรวจเลยครับ ที่ได้คะแนนพิเศษต่างๆ
  เขาเหล่านั้นสมควรได้รับ เพราะถือได้ว่าทำงานรับใช้แผ่นดิน ยิ่งเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่(ผมถือว่าเขาขาดโอกาส กว่าเด็กปกติที่พ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้า)
  และเกณฑ์การให้คะแนนพิเศษก็ให้เฉพาะรอบสอง(พละศึกษาและสัมภาษณ์)
  ฉะนั้นต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อน
  ..
  ผมเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งเลี้ยงดูและอบรมลูกให้รู้จักมีระเบียบวินัยและมีรับผิดชอบ
  ถ้าลูกอยากสอบเข้าเรียนในเตรียมทหารได้ ก็ต้องพยายามให้มากกว่าปกติ สอบให้ได้คะแนนดีๆ
  เพราะเราไม่มีคะแนนพิเศษช่วย..ก็ต้องขวนขวายและสร้างแรงขับเคลื่อน
  ..
  เด็กๆ ที่สอบเข้าเรียนเตรียมทหารได้ผมถือว่า เป็นระดับมันสมองของประเทศครับ มีความรับผิดชอบ
  มีระเบียบวินัยที่ดี เรียนรู้และรักความก้าวหน้า อีกทั้งยังรู้จักบังคับใจตัวเอง ไม่หลงไหลไปกับสิ่งล่อใจรอบข้า
  และมีความมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสอบ จนในที่สุดก็นำพาความสำเร็จมาสู่ตัวเองครับ
  ..
  คนเรานั้นสำคัญที่สุดคือ อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่ได้
  สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนมาทำลายตัวเอง

 • Jo said:

  เข้ารับมาเรียนพลเรือน ไม่ได้เป็นทหาร หรือลด นตท นี่ ปัจจุบัน รร เหลืาถ้ารับนัเรียนมากขึ้นจะได้งบมากขึ้น ใช้ครู และเครืองมือการสอนมากขึ้น ทำงานควบคู่กับคนเรียน สายทหารได้ เดี๋ยวนี้ มหาลัยสงค์ยังรับพลเรือนเลยครับ เหมือนเมื่อก่อนรรเหล่าก็ไม่ได้ให้วุฒิ วิศวะ แต่ปัจจุบันก็ให้ เรื่องนี้คงต้องแยกแยะครับ ยิ่งคนเรียนทหารออกไปทำงานอื่นมากขึ้น ก็เหมาะแล้วครับที่จะรับตรงบ้าง

 • chop said:

  รับสมัคตอนไหนคับ

 • Poseidon said:

  เห็นด้วยครับ การที่รับบุคคลที่จบ ม.6 สอบเข้าศึกษาต่อ ร.ร นายร้อย จปร./ นายเรืออากาศ / นายเรือ
  เพราะ บางคนที่เขาเรียน รด.มาอยู่แล้ว ก็จะมีวิชาทหารเบื้องต้นมาอยู่แล้ว ต่างกับ ร.ร ตท.แค่ฝึกน้อยกว่า
  ดังนั้น การที่พวกคุณมาบอกว่าบุคคลที่จบ ม.6 มาแล้วฝึกไม่ไหว ทนไม่ได้ ขอให้คิดดีๆอีกสีกครั้งเถอะครับ
  หากคุณ นตท.สอบไม่ได้ หากข่าวนี้ออกมาพวกคุณก็ตั้งตารอสอบเหมือนกันนั่นแหละครับ

 • KingStone said:

  สมควรรับ นร.ที่จบม.6 เข้าสอบรับตรงนายร้อย 3 เหล่าทัพครับ เพราะ นตท.ปี 3 จบมาก็ได้รับวุฒิ ม.6 เหมือนกับนักเรียน ม.6 ทั่วไปครับ ดังนั้นการที่ นร.ที่จบ ม.6 จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ ร.ร นายร้อยพระจุลจอมเกล้า / ร.รนายเรือ / ร.ร นายเรืออากาศ จึงเป็นเรื่องธรรมดาครับ

 • ส่วนร่อม..สักหน่อย said:

  ผมเป็นผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งที่มุ่งมั่นให้ลูกเป็น นตท.ความแตกต่างที่คุณว่าจบ ม.6 เหมือนกันก็คือ ทุกวันนี้ลูกผมต้องเรียนทั้ง 7 วันเลิก 1 ทุ่มกลับมาถึงบ้านต้องฟิตร่างกายเสริมอีกเกือบชั่วโมง และยังต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 ครืีงเพื่อมาวิ่งฟิตร่างกายไว้เตรียมความพร้อมเพื่อสู้กับคนอื่น ๆ อีกเป็นหมื่นครับ นี่คือความมุ่งมั่นเพื่อจุดหมายคือ รร.ตท. ครับผมนี่คือความแตกต่าง…..

 • วีรทัศน์ said:

  รับจริงหรอครับแล้ว จบจาก ก.ศ.น.จะรับไหมครับคือว่ามีฐานะยากจนเลยได้เรียน ก.ศ.น.ถ้ารับจริงผมก็จะสมัครสอบ
  จะหนักแค่ไหนผมก็ยอมจะสั่งไปตักที่ทะเลมาขอนแก่นผมก็ไม่กลัวจะให้เจาะภูเขาทั้งลูกก็ไม่กลัว
  จะไม่ให้พักก็ไม่กลัวผมพูดจริง เพราะผมรักอาชีพนี้จริงๆ

 • เด็กใต้อยากเป็นดาว said:

  แค่ให้โอกาส คนที่อยากเป็น ทหาร ถึงจะผิดหวังมา2 3 ปี ความมุ่งมั่นที่จะเป็น มันยังมีเยอะ ไม่น้อยกว่าเด็กเตรียมทหาร

 • ตั้ม said:

  ความคิดของผมนะครับ ผมอายุ17ปี ปีนี้ผมสอบติดเตรียมทหารรอบแรก แต่รอบสองเรียกไม่ถึงผมรู้สึกเสียดายมาก ความคิดผมผมว่าเตรียมทหารคือสถาบันที่เป็นแหล่งต้นน้ำของกองทัพไทย ที่คอยหล่อหลอมนายทหารนายตำรวจที่มีคุณภาพ ปลูกฝังบุคลิก แนวคิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่โรงเรียนเหล่า พร้อมที่จะเปนนายทหารที่ดี แต่การจะนำบุคคลพลเรือนเข้ามายังโรงเรียนเหล่าโดยไม่ผ่านเตรียมทหาร สิ่งที่จะขาดไปก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งมันสร้างยากมากๆเข้าไปก็ต้องโดนแบ่งอยู่ดี อีกทั้งต่างคนต่างมา จริงอยู่ที่ใจพร้อมแต่จิตใจ บุคลิก และหลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่พร้อม ถ้าอยากจะเพิ่ม ผมคิดว่าขยายอายุการรับดีรึป่าวครับบ ต้องไปจัดการที่เตรียมทหาร ไม่ใช่จัดการที่โรงเรียนเหล่า? ผมยังอยากจะสอบ อยากจะเป็นทหารตำรวจ แต่ผมว่าสิ่งที่กำลังทำมันไม่เวิคนะครับ

 • rocker said:

  อย่ามาพูดว่าวุฒิ ม.6 เหมือนกันกับ นร ทั่วไป วุฒิ ม.6 ของผมแลกมาด้วยเหงื่อด้วยแผล เหนื่อย ง่วง หิว ผิดหวัง วุฒิ ม.6ของผมคือการฝึกเล็ดรอบหลบหนีอยู่ในป่า ตอนคุณเล่นเกมส์อยู่ แลกมากับการโดนปลุกมาทำโทษในห้องแคบๆ ตอนคุณหลับในห้องแอร์ แลกมากับการกินข้าวที่แสนยากเย็นในขณะที่คุณนั่งกินอยู่หน้าคอม แลกมาด้วยการอยู่ในระเบียบวินัยไม่ได้กลับบ้านเหมือนคนปกติทั่วไป แลกมากับน้ำตาปนหยาดเหงื่อ วุฒิ ม.6 ของผม แลกมาด้วยความขมขื่น ตลอด 3 ปี!!!!!!!

 • VRAfaps said:

  ถ้าจะบอกว่า จบ ม.6 ได้วุฒิเดียวกับ จบเตรียมทหาร ปี3 ผมจะบอกว่าคุณคิดผิด มันได้อะไรมากว่าที่คุณคิด
  ถ้าจะบอกว่า ลูกคุณตั้งใจมาก แต่สอบไม่ติด แต่ยังอยากเป็นทหาร อยากรับใช้ชาติ ขอบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเรียนเหล่าก็ได้ คนที่สอบติดก็ตั้งใจมาก ผมก็ไม่ได้จับฉลากได้ ผมเองก็ตั้งใจไม่แพ้ใครๆในโลก เมื่อผมผ่านจุดนั้นมา ผมมองเห็นความผิดพลาด ความสมหวังจากหลายๆคน บ้างก็ว่าโกง บ้างก็ว่าดวง บ้างก็ว่าตัวเองเก่งกว่าคนนั้นแต่ทำไมไม่ติด คนที่อ่อนกว่ากลับติด ผมขอถามย้อนว่า คนที่คุณคิดว่าอ่อนกว่า เค้าไม่ตั้งใจมาก เหมือนคุณหรอครับ เค้าอาจจะตั้งใจไม่น้อยไปกว่าลูกของคุณๆทั้งหลายน่ะครับ
  ถ้าจะบอกว่า แค่ให้โอกาส คนที่อยากเป็น ทหาร ถึงจะผิดหวังมา2 3 ปี ความมุ่งมั่นที่จะเป็น มันยังมีเยอะ ไม่น้อยกว่าเด็กเตรียมทหาร ก็คิดถูก เพราะมันมีอีกหลายเส้นทาง แต่จะสรุปว่าจะต้องเป็นนายร้อยเท่านั้นถึงจะได้รับใช้อย่างมีเกียรติ
  ทหารตั้งแต่ ยศสูงสุด ถึง ยศต่ำสุด ทุกนายมีเกียรติหมดทุกคน
  ถ้าจะบอกว่า บางคนที่เขาเรียน รด.มาอยู่แล้ว ก็จะมีวิชาทหารเบื้องต้นมาอยู่แล้ว ต่างกับ ร.ร ตท.แค่ฝึกน้อยกว่า ผมบอกว่าคุณคิดผิดโดยสิ้นเชิง
  ถ้าจะบอกว่า คำพูด”การที่พวกคุณมาบอกว่าบุคคลที่จบ ม.6 มาแล้วฝึกไม่ไหว ทนไม่ได้ ขอให้คิดดีๆอีกสีกครั้งเถอะครับ
  หากคุณ นตท.สอบไม่ได้ หากข่าวนี้ออกมาพวกคุณก็ตั้งตารอสอบเหมือนกันนั่นแหละครับ ” คนที่ผมรู้จักหลายคนผิดหวัง และก็ยอมรับในโชคชะตา ฟ้ากำหนด ทำให้พวกเค้าเลือกเส้นทางอื่น และตัดใจ เพราะยังมีอีกหลายสาขาอาชีพ ที่มีเกียรติ และได้รับใช้ชาติ

 • VRAfaps said:

  ถ้ามองแค่จบเตรียมทหาร มาแล้วได้แค่วุฒิม.6 ไปเรียนที่ไหนก็ได้
  ความเป็นเอกภาพ ของเตรียมทหาร กำลังหมดไป ข้อความที่เคยได้ยินกัน”กว่าจะเป็นนายร้อย สักวันจะคว้าดาว” มันก็จะเลือนหาย ถ้าเป็นง่ายก็เป็นกันหมดทุกคน ใครอยากจะเป็นก็เป็น เพราะจบมาเป็นนายร้อยเหมือนกัน แล้วความเป็นเอกภาพ เอกลักษณ์ ของเตรียมทหารล่ะ วิสัยทัศน์ล่ะ ไปอ่านกันบ้างรีเปล่า เตรียมทหารไม่ใช่แค่ รร เป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธ์ เข้ายาก เรียนยาก จบยาก ออกยังยากเลย ถ้าจะบอกว่าคุณพร้อมเป็น นายร้อยชั้นก แต่ไม่ได้ผ่านเตรียม คนอื่นก็จะบอกว่าคุณไม่ใช่ คุณยังไม่พร้อม เพราะคุณไม่ได้ผ่าน เตรียมทหาร แต่คุณก็ยังจะรับใช้ชาติโดยเป็น นายทหารชั้น ข ได้ ทุกคนมีเกียรติหมด ทำเพื่อชาติทุกคน เตรียมทหาร เป็นเหมือนต้นน้ำ ถ้าจะตัดตอน ต้นน้ำ มาเป็นกลางๆน้ำ ก็ถือว่า ปลายธารน้ำนั้น ไม่ได้กำเนิดจากต้นน้ำ ที่ควรจะเป็น

 • yammy said:

  ก็ดีนะครับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
  แต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้าหากว่าผู้ที่สอบเข้ามาได้โดยไม่ได้ผ่านจาก เตรียมทหาร
  อาจจะกลายเป็นนักเรียนประเภท 2 ซึ่งอาจจะไม่ได้รับสิทธิต่างๆเท่ากับประเภท 1
  และตามที่อ่านข่าวข้างต้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจบมาก็ไม่ได้ติดยศใช่ไหมครับ
  เป็นแค่บุคคลพลเรือนที่มาเรียนเฉยๆ

 • ต้อง said:

  คือ ม 6 สอบตรงได้แต่ไม่ได้เป็นทหาร และไม่ต้องฝึก แค่ไปเรียนด้วย เป็นแนวคิดที่ดีครับ

 • tom said:

  มหาลัยในประเทศมีเป็นร้อยครับ อยากเรียนวิศวะก็ไปสอบเอา โรงเรียนเตรียมทหารได้คัดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสใคร ผมขอบอกคนที่จะมาได้เลย ผมให้คุณสองวัน คุณได้ลาออกกันหมดแน่ๆ

 • hil said:

  ถ้าผมเจ้าใจไม่ผิดผู้จบ ม.6 ที่จะรับ จะเป็นลักษณะภาคสมทบ คือจบมาได้ปริญญาเท่านั้น จะรับไม่ได้เข้ารับราชการเป็นทหารตำรวจ (คือจะมีนักเรียน 2 กลุ่มเหมือนโรงเรียนช่างฝีมือทหารครับ)

 • ottopilot said:

  ถามว่า
  1.ถ้ารับตรง 30%ที่ส่า ต้องเรียนต้องฝึกวิชาทหาร ต้องโดนแดก เหมือนมาจากเตรียมหรือไม่
  2.ถ้าปฏิบัติเหมือนกัน คนที่เริ่มจาก0แล้วมาเข้าระบบ รร.นายร้อยเลย จะทนระบบได้หรือไม่ ขนาดแค่รับน้องตามมหาลัย ที่มาซ้อมเชีย โดนว๊ากไม่กี่วันยังบ่นกันอุบ
  3.ถ้าแยกปฏิบัติ ความแตกต่าง เกิดขึ้น จะเกิดความสามัคคีหรือไม่ คนนึงโดนแดกปางตาย อีกคนไปกลับสบายใจ แต่สุดท้ายได้ยศเหมือนกัน พวกไปกลับก็แต่งตัวโก้โชว์สาวไป
  4.ถ้าไม่ คนที่รับตรงมาเรียน จะแต่งเครื่องแบบใดเรียน แล้วจบมา ได้ยศ รับราชการหรือไม่
  5.ศิษย์เก่าท่านใดเห็นด้วยกับระบบนี้มั่ง

 • อนุีรีย์ said:

  ตามที่เข้าใจ หมายความว่า รับนักเรียนพลเรือน 30% นี้เมื่อจบออกมาจะได้วุฒิการศึกษา ได้ไม่ได้ติดยศทางทหารใช่หรือเปล่าค่ะ

 • Afaps34 said:

  อ้าว…เด๋วนี้ รามคำแหงนี้ นักศึกษาเต็มแล้วหรือครับ ถึงลามมาโรงเรียนเหล่า รร.ตท.ที่ย้ายจากที่เดิมนี่ ใครรู้บ้างเอ่ยว่าทั้งครูบาอาจาร์ยและศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน ใครเค้าอยากให้ย้ายบ้าง ที่เก่าย่านพระราม4 พอราคาประเมินมันพุ่งก็เป็นเรื่อง แบบอุเทนถวายล่ะครับ แต่ทหารเราอยู่ในระเบียบวินัยครับ ยังจำไ้ด้นักการเมืองยุคที่ย้าย รร.ตท.คืออดีตผู้นำ ศิลปินผมทรงกระบังลม ควบตำแหน่ง รมต.กห.อีกตำแหน่ง ขึ้นแท่นรับความเคารพทหารกองเกียรติยศ แต่ละทีทหารในแถวอมยิ้มมุมปาก ยุคนั้นเป็นยุคที่ทหารอ่อนแอแตกแยก ต้องตกอยู่ใต้อำนาจทางการเมือง
  ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นแตงโมนะ…แต่พอมาเห็นแนวคิดนี้ ผมว่าถ้าไม่ได้มาจากท่านอดีตนายยกผู้พำนักอยู่ต่างแดน คือเกิดจากลิ่วล้อผู้รู้เท่าไม่ถึงการ ท่านแม้วครับโปรดเรียกเค้าคนนั้นไปตักเตือนให้เกิดปัญญา มองเห็นเม็ดถั่วเขียวในสมองของเขาด้วยเถิด
  …และคุณแม่ผู้รักลูกครับ หากลูกท่านพยายามแล้วแต่ยังสอบเข้าไม่ได้ หยั่งงี้ สตีฝ จ็อบ ผู้ล่วงลับ เค้าเรียกพยายามไม่พอ และสติปัญญาไม่ถึง แต่ไม่เป็นไรครับความมุ่งมั่นในการรับใช้ชาติเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง หากลูกคุณเป็นเช่นที่คุณบรรยายสรรพคุณไว้จริง คงไม่เกี่ยงบทบาทหน้าที่ในการรับใช้ชาติใช่ไหมครับ ตอนนี้ ทางกองทัพกำลังเพิ่มกำลังพลในส่วนของทหารพรานเพื่อเข้ามาแทนที่ทหารหลักใน 3 จชต.ถ้าบุตรของท่านมีคุณภาพจริงเชิญมาเลยครับ ไม่ต้องไปเรียนอีก5 ปีมาที่นี่ลงสู่เพื้นที่ปฎิบัติการของฝ่ายตรงข้ามได้เลย …ส่วนนักการเมืองหรือคนในกองทัพที่เอาใจนักการเมืองในเรื่องนี้ผมว่าเลิกเถิดครับ ถ้ายังไม่เข้าใจว่างๆ ขับรถไปดูตามโรงเรียนเหล่าแต่ละเหล่าท่านจะเห็นคำจารึกของอดีตพ่อหลวงที่เคารพรักยิ่งของเราแจ้งวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง รร.แต่ละเหล่าทัพไว้อย่างชัดเจนครับ
  สุดท้ายต้องโทษที่ระบบการศึกษาของประเทศเรา เด็กเก่งๆจะสอบเข้าเรียน หมอ วิศวะ ส่วนนักการเมืองที่มาบริหารบ้านเมืองอยู่ในแต่ละยุคน่าจะไม่ได้มาจาก2 คณะนี้เป็นหลักนะครับ สงสารประเทศเราจริง

 • jack said:

  ถ้ามันลำบากขนาดนั้นผมว่า นะครับ รับนักเรียนม.6 ที่ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหารมาน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะอย่างน้อยก็เคยผ่านการฝึกวิชาทหารมาถึงจะไมเท่ากับนักเรียนเตรียมทหารแต่ก็เป็นการเปิดโอกาศให้นักเรียนที่เคยผิดหวังในการสอบรุ่นอายุ 17 ปีด้วยหรือไม่ก็เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 18 ปีก็ได้ครับเพราะผมก็เคยไปสอบแต่ไม่ติดก็อยากให้เปิดโอกาศให้คนที่อายุเกินด้วยขอบคุณครับ

 • manjosafe said:

  ทำไมจะไม่ไหวครับคนที่จบม.6บางคนก็เรียน นักศึกษาวิชาทหารมา ทำให้ร่างกายพร้อมอยู่แล้ว
  ถ้าเอานักศึกษาวิชาทหารกับนักเรียนโรงเรียนเตรียม ผมว่านักศึกษาวิชาทหารมีความพร้อมมากกว่า

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

93 queries. 0.304 seconds. | Prasong theme by TaroRoot